Kosten en baten

Contributie

De contributie wordt door de leden jaarlijks vastgesteld. Voor 2017 is de contributie:

<10  fte € 600
10-25 fte € 3.000
>25 fte € 6.000

Opzeggen

Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie over dat boekjaar verschuldigd.

Consult&advies