Missie / Visie

In kader van kennisdelen en ontmoeten initiëren de leden van JPT elk jaar:

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en komt ca. 6x per jaar bij elkaar. In het jaarplan 2017 staan onder meer de missie en visie en de plannen voor 2017.
Concreet gaat JPT in 2017
  1. (nauwer) contact leggen en afstemming zoeken met ketenpartners, het voorliggende veld en zorgstructuren in gemeenten. En in bijzonder met het onderwijs (Saxion, Attendiz, ROC, samenwerkingsverbanden)
  2. verkennen en uitvoeren van een pilot met een gezamenlijke opleiding/bijscholing dat in 2017 breed aangeboden wordt voor de professionals werkzaam bij onze leden
  3. stimuleren van innovatie door het beschikbaar stellen van middelen voor een nieuwe aanpak en/of werkwijze voor het gezond en veilig opgroeien van de jeugd in Twente